Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.033
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 447–456
Referentni broj rada: KUI-33/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Fitoremedijacija – pregled stanja i perspektiva

N. Milčić, Z. Findrik Blažević i M. Vuković Domanovac

Sažetak

Remedijacija tala onečišćenih kompleksnim mješavinama organskih tvari i teških metala jedan je od najvećih izazova obnavljanja okoliša. Fitoremedijacija je naziv za skup postupaka koji upotrebljavaju biljke, njihove enzime i prisutne mikroorganizme iz zone korijenja za izolaciju, transport, detoksikaciju i mineralizaciju ksenobiotika, čime se smanjuje njihova koncentracija, pokretljivost ili toksični učinci. Fitoekstrakcija, fitostabilizacija, fitovolatizacija, fitorazgradnja i rizorazgradnja imaju velik potencijal za nedestruktivnu remedijaciju tala, što pokazuju brojna istraživanja u laboratorijskom mjerilu. Kako bi fitoremedijacija postala pouzdana tehnologija za širok spektar primjena u većem mjerilu, potrebno je ulagati resurse u nova istraživanja s ciljem boljeg razumijevanja procesa u cjelini, posebice na genetičkoj i biokemijskoj razini.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fitoremedijacija, onečišćenje tla, teški metali, organske onečišćujuće tvari, ksenobiotici