Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.029
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 381–388
Referentni broj rada: KUI-29/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kompostiranje agroindustrijskog otpada, biootpada i biorazgradljivog komunalnog otpada u adijabatskom reaktoru

D. Kučić Grgić, F. Briški, V. Ocelić Bulatović, M. Vuković Domanovac, T. Domanovac, M. Šabić Runjavec, M. Miloloža i M. Cvetnić

Sažetak

U ovom radu provedena je biološka obrada agroindustrijskog otpada (P1), biootpada (P2) i biorazgradljivog komunalnog otpada (P3) procesom kompostiranja u adijabatskom reaktoru tijekom 21 dana. U pokusima P1, P2 i P3 postignuta je maksimalna temperatura od 52, 55 i 57 °C, a termofilna faza je trajala 8, 5 i 6 dana. Ukupno je nastalo 122, 407 i 389 g kgHT0–1 CO2 odnosno 89, 148 i 559 mg kgHT0–1 NH3. pH-vrijednost je na početku procesa bila u neutralnom području, a na kraju u blago lužnatom području. Vlažnost supstrata se povećala za oko 5 %, dok se omjer C/N smanjivao uslijed smanjenja udjela organskog C te povećanja udjela N. Shodno navedenom, postignuta je konverzija od 48 %, 71 % odnosno 56 % u pokusima P1, P2 i P3.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

agroindustrijski otpad, biootpad, biorazgradljivi komunalni otpad, kompostiranje, adijabatski reaktor