Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.024
Objavljen: Kem. Ind. 69 (3-4) (2020) 111–127
Referentni broj rada: KUI-24/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedba modela “neuronskih mreža i višestrukih linearnih regresija” za opisivanje odbacivanja mikroonečišćivala membranama

Y. Ammi, L. Khaouane i S. Hanini

Sažetak

Postupak odbacivanja organskih spojeva nanofiltracijom i membranama reverzne osmoze modeliran je umjetnim neuronskim mrežama. Konstruirane su tri neuronske mreže zasnovane na kvantitativnom odnosu strukture-aktivnosti (QSAR-NN modeli) karakterizirane sličnom strukturom (dvanaest neurona za QSAR-NN1, QSAR-NN2 i QSAR-NN3 u ulaznom sloju, jedan skriveni sloj i jedan neuron u izlaznom sloju), s ciljem predviđanja odbacivanja organskih spojeva. Za izgradnju neuronskih mreža upotrijebljeni su skupovi od 1394 podatkovnih točaka za QSAR-NN1, 980 podatkovnih točaka za QSAR-NN2 i 436 podatkovnih točaka za QSAR-NN3. Dobre usklađenosti između predviđenih i eksperimentalnih odbacivanja dobivene su modelima QSAR-NN (korelacijski koeficijent za ukupni skup podataka bio je 0,9191 za QSAR-NN1, 0,9338 za QSAR-NN2 i 0,9709 za QSAR-NN3). Usporedba neuronskih mreža i višestrukih linearnih regresija zasnovanih na kvantitativnom odnosu struktura-aktivnost “QSAR-MLR” otkrila je superiornost modela QSAR-NN (korijenske srednje kvadratne pogreške za ukupni skup podataka za modele QSAR-NN bile su 10,6517 % za QSAR-NN1, 9,1991 % za QSAR-NN2, i 5,8869 % za QSAR-NN3, a za modele QSAR-MLR 20,1865 % za QSAR-MLR1, 19,3815 % za QSAR-MLR2, i 16,2062 % za QSAR-MLR3).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

neuronske mreže, višestruke linearne regresije, modeli, odbacivanje, mikroonečišćivala, membrane