Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.042
Objavljen: Kem. Ind. 62 (7-8) (2013) 235–239
Referentni broj rada: KUI-42/2012
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Hlapljivi ugljikovodici u graničnom sloju u Tikvešu, Park prirode Kopački rit

E. Kovač-Andrić, G. Herjavić i H. Muharemović

Sažetak

Rad predstavlja jedno od prvih mjerenja koncentracija lako hlapljivih ugljikovodika u prizemnom sloju troposfere u Tikvešu, Park prirode Kopački rit. Park prirode Kopački rit, udaljen 20-tak kilometara od grada Osijeka zanimljiv je primjer međusobnog utjecaja urbanog i ruralnog (močvarnog) područja, te je iz tog razloga mjesto Tikveš odabrano za mjernu postaju. Mjereni su ugljikovodici s dva do sedam ugljikovih atoma te su analizirani plinskim kromatografom s plamenoionizacijskim detektorom, odnosno masenim spektrometrom. Osim ugljikovodika mjeren je i udjel ozona u zraku. Dobiveni podatci preračunati su u satne prosjeke koncentracija lako hlapljivih ugljikovodika i obujamskih udjela ozona, te su iz toga dobivene njihove dnevne vrijednosti. Najznačajnije promjene koncentracija tijekom mjerenog razdoblja imaju etan, propan i butan. Dnevni hod koncentracija mjerenih ugljikovodika u Tikvešu različito se ponaša od dnevnog hoda koncentracija ozona, iznimku čini izopren čiji dnevni hod koncentracija prati dnevni hod koncentracija ozona. Spearmanov test je pokazao kako nema značajnih negativnih korelacija između mjerenih ugljikovodika, odnosno povećanje koncentracije pojedinog mjerenog ugljikovodika ne utječe na smanjivanje koncentracije nekog drugog mjerenog ugljikovodika.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

lako hlapljivi ugljikovodici, ozon, fotokemijske reakcije, Spearmanov test