Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.005
Objavljen: Kem. Ind. 69 (1-2) (2020) 35–42
Referentni broj rada: KUI-05/2019
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Antibakterijska svojstva punila mikro TiO2 u biokompozitima na osnovi polietilena niske gustoće i rižinih ljuskica

A. Kovačević, D. Kučić Grgić, E. Govorčin Bajsić i N. Mrkonjić

Sažetak

Polietilen niske gustoće (LDPE) sintetski je nerazgradljiv polimer koji se najčešće upotrebljava kao ambalažni materijal za pakiranje hrane, međutim njegova nerazgradljivost ima loš utjecaj na okoliš. Razvoj i uporaba biorazgradljivih polimernih materijala ili plastike kao ambalažnog materijala za pakiranje hrane danas je u značajnom porastu. Biopolimeri predstavljaju jednu od najznačajnijih alternativa za razvoj ekološki prihvatljive ambalaže u prehrambenoj industriji zbog njihove biorazgradljivosti. Cilj ovoga rada bio je pripremiti biokompozite na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LDPE), rižinih ljuskica (RLJ) i punila mikro titanijeva dioksida (mTiO2) kako bi se dobili biorazgradljivi biokompoziti s antibakterijskim učinkom, pogodni za primjenu kao ambalažni materijali u prehrambenoj industriji. Biokompoziti su pripremljeni umješavanjem u laboratorijskoj Brabender gnjetilici. Ispitan je utjecaj različitog masenog udjela mTiO2 (w = 0,5, 1,0, 1,5 i 2,0 %) na inhibiciju bakterijske kulture Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Bacillus subtilis. Rezultati pokazuju da je mTiO2 inhibirao rast bakterijske kulture Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Bacillus subtilis kod masenog udjela mTiO2 od 1,5 i 2,0 % (broj stanica bakterijskih kultura se smanjivao). Rezultati TGA i DSC mjerenja pokazuju prisutnost mTiO2 u biokompozitima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polietilen niske gustoće (LDPE), rižine ljuskice (RLJ), biokompoziti, titanijev dioksid (TiO2), antibakterijska svojstva