Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.042
Objavljen: Kem. Ind. 70 (5-6) (2021) 319–326
Referentni broj rada: KUI-42/2018
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Relativna atomska masa – što je to?

N. Raos

Sažetak

Pojam relativne atomske mase pojavljuje se u dva značenja: prvo proizlazi iz zakona stalnih masenih omjera („atomska težina“), a drugo, novije, iz definicije mola, kao Avogadrova broja atoma (čestica). U članku je opisana kako povijest određivanja „atomske težine“ (Dalton, Berzelius, Stas) tako i povijest njezina definiranja (prema vodiku, kisku ili nuklidu 12C). Dva značenja relativne atomske mase utjecala su i na način rješavanja stehiometrijskih zadataka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, povijest kemije, Dalton, Berzelius, Richter, Stas