Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.037
Objavljen: Kem. Ind. 68 (3-4) (2019) 111–118
Referentni broj rada: KUI-37/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i temperature faznih transformacija Cu-Al-Ni slitine s prisjetljivošću oblika

I. Ivanić, S. Kožuh, T. Holjevac Grgurić, B. Kosec i M. Gojić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati toplinske i mikrostrukturne analize Cu-Al-Ni slitine s prisjetljivosti oblika prije i nakon toplinske obrade. Nakon lijevanja, šipka slitine Cu-12.8 Al-4.1 Ni (mas. %) dobivena tehnikom vertikalnog kontinuiranog lijevanja, podvrgnuta je određenom postupku toplinske obrade. Provedeno je homogenizacijsko žarenje pri 850 °C, zadržavanje na toj temperaturi 60 min i hlađenje u vodi. Nakon toga je provedeno popuštanje na četiri različite temperature (150 °C, 200 °C, 250 °C i 300 °C). Mikrostrukturna analiza provedena je optičkim i pretražnim elektronskim mikroskopom. Termodinamički proračun ravnotežnog ternarnog Cu-Al-Ni sustava proveden je pomoću Thermo-Calc 5 softvera. Temperature fazne transformacije određene su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC). Rezultati DSC-a pokazuju najveće vrijednosti temperatura fazne transformacije u lijevanom stanju. Nakon homogenizacijskog žarenja i popuštanja temperature fazne transformacije pokazuju niže vrijednosti s iznimnom stabilnošću Ms temperature (temperatura početka nastajanja martenzita).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

legura s prisjetljivošću oblika, Cu-Al-Ni, toplinska obrada, fazna transformacija, mikrostruktura