Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.034
Objavljen: Kem. Ind. 68 (3-4) (2019) 97–103
Referentni broj rada: KUI-34/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Aminokiselinski sastav i antioksidacijska aktivnost odabranih gljiva Bosne i Hercegovine

M. Salihović, A. Šapčanin, E. Pehlić, A. Uzunović, S. Špirtović-Halilović i M. Huremović

Sažetak

Mnoga istraživanja ističu zdravstvene prednosti gljiva, koje stoga postaju sve zanimljivije za konzumente i istraživače. Sadržaj aminokiselina (AA) i ukupnih fenola (TPC) te antioksidacijska aktivnost (AAc) utvrđeni su u samoniklim i kultiviranim gljivama. Analizirane AA su: L-triptofan (Trp), L-arginin (Arg), L-cistein (Cys), L-metionin (Met), L-alanin (Ala), L-fenilalanin (Phe), L-lizin (Lys), L-valin (Val), L-glicin (Gly) i L-leucin (Leu). Od samoniklih gljiva analizirane su: Lactarius piperatus, Amanita caesarea, Lactarius deliciosus, Lycoperdon pyriforme, Macrolepiota procera, a od kultiviranih gljiva ispitivane su: Agaricus bisporus, Boletus aestivalis, Cantharellus cibarius, Pleurotus ostreatus i Agaricus bisporus var. avellaneus. Određivanje AA provedeno je metodom HPTLC, a kvantifikacija je provedena skenerom Camag TLC i softverom WINCAT skeniranjem ploča na 540 nm. TPC je spektrofotometrijski određen kao ekvivalent galne kiseline/g svježe mase metodom Folin-Ciocalteu. Aktivnost hvatanja radikala (RSA) ekstrakata gljiva određena je DPPH testom. Najveći sadržaj Ala, Gly, Phe, Lys, Val i Leu nađen je u Pleurotus ostreatus. Sadržaj ukupnih fenola (mg GAE/g) u ispitivanim gljivama kretao se u rasponu od 1,90 do 35,56, a % RSA u rasponu od 43,88 do 90,17. Ovo istraživanje promovira konzumiranje hrane bogate bioaktivnim spojevima, kojima pripadaju i gljive. Stoga je nužno nastaviti istraživanje gljiva s područja Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja njihove dobrobiti za cjelokupno održavanje zdravlja ljudi i zaštite od oboljenja povezanih sa starenjem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

samonikle gljive, kultivirane gljive, aminokiseline, HPTLC, antioksidacijska aktivnost