Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.033
Objavljen: Kem. Ind. 68 (3-4) (2019) 119–133
Referentni broj rada: KUI-33/2018
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Postanak života i kemijska kombinatorika

N. Raos

Sažetak

Prikazan je račun permutacija i varijacija na primjeru prebrojavanja kopolimera aminokiselina (peptida) i nukleotida (nukleinskih kiselina) zadane duljine i sastava. Golem broj mogućih biopolimera umjesto da ukazuje na nemogućnost (nasumičnog) postanka života iz nežive tvari, pokazuje baš suprotno: velik broj varijacija preduvjet je prirodnog odabiranja, koje je vodilo do evolucije prvih autonomnih sustava (protostanica) selektivnim procesima (katalitičke reakcije na mineralnim katalizatorima i sl.). Na temelju izloženog mogu se izvesti zadatci iz kemije, biologije i matematike, što je prikazano na nekoliko primjera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

proteini , nukleinske kiseline, postanak života, kreacionizam, inteligentni dizajn, evolucija