Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.023
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P127–P133
Referentni broj rada: KUI-23/2018
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Masene koncentracije ugljika u zraku na području Nacionalnog parka Plitvička jezera

I. Šimić, R. Godec, I. Bešlić i S. Davila

Sažetak

Praćenje razina koncentracija PM2,5 frakcije lebdećih čestica kao i određivanje njihova kemijskog sastava od velike je važnosti s obzirom na to da su brojna istraživanja pokazala povezanost te frakcije čestica i štetnih učinaka na zdravlje ljudi i kvalitetu okoliša. Na mjernoj postaji smještenoj na području Nacionalnog parka Plitvička jezera sakupljani su 24-satni uzorci frakcije lebdećih čestica PM2,5 na filtrima od kvarcnih vlakana tijekom 2015. godine. Masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM2,5 određivane su referentnom gravimetrijskom metodom, dok su masene koncentracije organskog (OC) i elementnog (EC) ugljika određene metodom termičko-optičke transmisije. Najviše masene koncentracije lebdećih čestica, OC-a i EC-a izmjerene su ljeti, dok su najniže izmjerene zimi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

PM2,5, EC, OC, OC/EC omjer, SOC