Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.020
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P65–P71
Referentni broj rada: KUI-20/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj pH na nastajanje kompleksa L-histidina i bakra

M. Drulak, A. Stanković i M. Medvidović-Kosanović

Sažetak

Ispitivan je nastanak kompleksa L-histidina i bakra u omjeru 1 : 1 u području pH od pH = 4 do pH = 10. Istraživanja su provedena u elektrokemijskoj ćeliji, gdje je kao radna elektroda upotrijebljena elektroda od staklastog ugljika, kao referentna Ag/AgCl elektroda te kao protuelektroda platinska žica. Utvrđeno je da kompleks bakra i histidina nastaje u području od pH = 6 do pH = 10 te da se oksidacijski potencijal metalnog iona u kompleksu negativira s povećanjem pH. Struja oksidacijskog strujnog vrha raste do pH = 8 te nakon toga opada, dok se potencijal oksidacijskog strujnog vrha linearno smanjuje s povećanjem vrijednosti pH.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bakar, ciklička voltametrija, diferencijalna pulsna voltametrija, L-histidin