Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.018
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P119–P126
Referentni broj rada: KUI-18/2018
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Kvaliteta vode rijeke Bosne

A. Kevilj-Olovčić, A. Olovčić, J. Huremović i S. Žero

Sažetak

Analiza vode rijeke Bosne od izvora do grada Kaknja izvršena je s ciljem procjene kakvoće vode rijeke Bosne i usporedbe dobivenih vrijednosti s nacionalnim pravilnicima, pravilnicima EU-a i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Uzorci su sakupljani na osam odabranih lokacija, tijekom dva razdoblja i to kada su bili nestabilni vremenski uvjeti (padaline) i stabilni vremenski uvjeti (bez padalina). Analizirani su sljedeći parametri: pH, električna vodljivost, temperatura, isparni ostatak na 105 °C, sadržaj klorida i fosfata te sadržaj metala: Cr, Cu, Mn, Pb, Fe, Ni, Cd, Zn, Ca, Mg i Na. Sadržaj metala određivan je plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (FAAS) i atomskom emisijskom spektrometrijom (AES), sadržaj fosfata spektrofotometrijom UV/Vis, sadržaj klorida volumetrijom, a isparni ostatak gravimetrijskom metodom. U slučaju metala čije su koncentracije bile ispod granice detekcije primijenjene metode (FAAS) provedeno je prekoncentriranje na ionoizmjenjivačkoj smoli. Rezultati su pokazali da rijeka Bosna u dijelu ispitivanog toka zadovoljava većinu parametara zahtijevanih pravilnicima i smjernicama. Kako bi se dobila potpunija slika o utjecaju mnogobrojnih faktora na onečišćenje vode rijeke Bosne, nužno bi bilo provesti pasivno uzorkovanje te biološke i mikrobiološke analize vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rijeka Bosna, onečišćenje, metali, AAS, kloridi, fosfati, prekoncentriranje