Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.013
Objavljen: Kem. Ind. 68 (1-2) (2019) 1–6
Referentni broj rada: KUI-13/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Dizajn, sinteza i karakterizacija emulgatora za bitumen dobivenoga molekularnom simulacijom

X. Kong, J. Wang, Z. Liang, L. Zhang i J. Zhao

Sažetak

Za izračun kompatibilnosti različitih lipofilnih skupina sa svakom komponentom bitumena i kompatibilnosti različitih hidrofilnih skupina s vodom primijenjena je Monte Carlo simulacija molekularne mehanike. Na temelju izračunatih parametara interakcije Chi i energije miješanja Emix određene su preferirane lipofilne i hidrofilne skupine emulgatora za bitumen. Željeni emulgator za bitumen sintetiziran je reakcijom organske kiseline i poliamina. Rezultati molekularne simulacije pokazali su da najbolju kompatibilnost s bitumenom ima lipofilna skupina T11, a da hidrofilna skupina H5 ima odličnu mješljivost s vodom. Prema eksperimentalnim rezultatima, preferirana struktura T11H5 ima dobra svojstva emulgiranja za pripremu bitumena, a emulzija ostaje stabilna pri skladištenju što je u skladu s rezultatima molekularne simulacije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

molekularna simulacija, bitumen, emulgator, emulgirani bitumen