Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.007
Objavljen: Kem. Ind. 67 (11-12) (2018) 517–525
Referentni broj rada: KUI-07/2018
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj urbanizacije i industrije na onečišćenje rijeka općine Gjilan, Kosovo

V. M. Beluli

Sažetak

Grad Gjilan (42˚28’08”, V 21˚27’48” L) jedan je od sedam najvećih gradova na Kosovu. Kroz njega prolaze tri rijeke: Mirusha i Stanishor koje se miješaju i ulijevaju u najveću rijeku Moravu. Razlog za istraživanje tih rijeka je njihovo onečišćenje nastalo ispuštanjem industrijskih voda. Analiza tih rijeka pokazuje izrazito onečišćenje te neusklađenost nekih fizikalno-kemijskih parametara s propisima Europske unije (EU) i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Analizirani su sljedeći parametri: pH, CW, NTU, DO, COD, BOD5, A-HCl, HCO3, GH, CS, Cl, Cl2, Ca2+, Mg2+, NO2, NO3, PO43– i NH3.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rijeke, industrije, izrazito onečišćenje, fizikalno-kemijski parametri, EU, SZO