Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.004
Objavljen: Kem. Ind. 67 (9-10) (2018) 385–402
Referentni broj rada: KUI-04/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u kvazi-sedmerokomponentnim sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima kao ekstrakcijskim sredstvima

M. Rogošić i K. Zagajski Kučan

Sažetak

Eksperimentalno su istražene ravnoteže kapljevina-kapljevina u sustavima u kojem je prva komponenta alifatski (n-heksan, n-heptan odnosno i-oktan) ili aromatski ugljikovodik (toluen), druga komponenta je piridin ili tiofen, a treća kvazi-komponenta je DES koji se sastoji od kolin klorida i glicerola, odnosno kolin klorida i etilen-glikola, pri 25 °C i atmosferskom tlaku. Ravnoteže su uspješno opisane modelima NRTL i UNIQUAC. Isti su modeli uspješno primijenjeni i za opis ravnoteža kapljevina-kapljevina i u kvazi-sedmerokomponentnim sustavima koji uključuju sve navedene niskomolekulske komponente i jedan DES. Raspravljena su ograničenja modela; čini se da se prednost može dati modelu UNIQUAC.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

niskotemperaturna eutektička otapala, NRTL, UNIQUAC, modelno gorivo, ravnoteža kapljevina-kapljevina