Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.003
Objavljen: Kem. Ind. 67 (11-12) (2018) 473–478
Referentni broj rada: KUI-03/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Istraživanje uvjeta pripreme hidroksiapatita i utjecaja na oblik kristala hidroksiapatita

W. Song, Y. Yang i Y. Deng

Sažetak

Proučen je proces precipitacije hidroksiapatita (HAp) iz ionske kapljevine (ChCl-urea) i analiziran je utjecaj raznih faktora na pojavu različitih kristalnih oblika i prinos precipitiranog HAp-a. Zaključeno je da u prisutnosti Na-citrata kao aditiva/površinski aktivne tvari, HAp nastaje kao dugi cilindrični kristal. Dobiveni optimalni uvjeti za precipitaciju HAp-a primijenjeni su za ekstrakciju HAp-a iz pileće kosti u ionskoj kapljevini ChCl-urea. HAp dobiven iz pileće kosti karakteriziran je FTIR i SEM XRD analizom, a određene su i veličine čestica. Rezultati pokazuju da između prvotno precipitiranog HAp-a i HAp-a dobivenog iz pileće kosti nema značajne razlike u kristalnom obliku i sastavu. HAp dobiven iz kosti je relativno čist i ima prosječnu veličinu čestica 555,6 nm što znači da je primjenjiv u praksi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

hidroksiapatit (HAp), ionske kapljevine, proces otapanja, optimalni uvjeti, veličina čestica