Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.049
Objavljen: Kem. Ind. 67 (9-10) (2018) 377–383
Referentni broj rada: KUI-49/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mogućnost primjene hidratiziranog vapna kao katalizatora u procesu metanolize suncokretova ulja

Z. Iličković, F. Andrejaš, E. Subašić i V. Stuhli

Sažetak

Postojeći komercijalni procesi dobivanja biodizela uglavnom se zasnivaju na homogenoj bazno kataliziranoj metanolizi biljnih ulja. Najčešće se kao katalizatori primjenjuju NaOH i KOH i NaOCH3. U ovom radu istraživana je mogućnost primjene hidratiziranog vapna, komercijalnog proizvoda koji se prije svega primjenjuje u građevinarstvu, kao katalizatora u procesu metanolize suncokretova ulja. Ispitivan je utjecaj procesnih parametara; mase katalizatora, omjera ulja i metanola te duljine trajanja na prinos metilnog estera i na osnovne karakteristike dobivenog biodizela. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru ovog rada pokazuju da se hidratizirano vapno može upotrebljavati kao učinkovit, jeftin i ekološki prihvatljiv katalizator za metanolizu suncokretova ulja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

metanoliza, suncokretovo ulje, heterogeni katalizatori, hidratizirano vapno