Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.048
Objavljen: Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 297–308
Referentni broj rada: KUI-48/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Proizvodnja bioetanola iz kukuruznih oklasaka

M. Ivančić Šantek, I. Zvonar, S. Beluhan i B. Šantek

Sažetak

Bioetanol je proizveden procesom istodobne saharifikacije i fermentacije (eng. Simultaneous saccharification and fermentation, SSF) s kvascem Saccharomyces cerevisiae na enzimskom hidrolizatu predobrađenih kukuruznih oklasaka. Istraživan je učinak trajanja predhidrolize kukuruznih oklasaka na učinkovitost procesa proizvodnje bioetanola te je uspoređen s konvencionalnim procesom SSF. Dvije smjese komercijalno dostupnih enzima rabljene su za hidrolizu sirovine; prva je sadržavala Celluclast 1.5L (Sigma) i β-glukozidazu (Carl Roth), a druga smjesa Celluclast 1.5L (Sigma) i Viscozyme L (Sigma). Dva dana predhidrolize imala su pozitivan učinak na prinos bioetanola, dok je dulje trajanje predhidrolize smanjilo prinos bioetanola. Najveća koncentracija etanola od 41,24 g dm–3 postignuta je u procesu SSF uz dva dana predhidrolize koja je iznosila 63,15 % teoretskog iskorištenja izračunatog na neobrađeni kukuruzni oklasak. Najveća ukupna produktivnost procesa od 0,36 g dm–3 h–1 postignuta je konvencionalnim SSF-om uz enzimsku smjesu koja je sadržavala Celluclast 1.5L (Sigma) i Viscozyme L (Sigma). Koncentracija etanola iznosila je 36,6 g dm–3, što je 56,02 % teoretskog prinosa etanola na neobrađeni kukuruzni oklasak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kukuruzni oklasci, bioetanol, celulaze, istodobna saharifikacija i fermentacija, predhidroliza