Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.045
Objavljen: Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 289–295
Referentni broj rada: KUI-45/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada otpadnih tokova nastalih tijekom proizvodnje maslinova ulja

D. Kučić Grgić, D. Krivičić, M. Vuković Domanovac i V. Ocelić Bulatović

Sažetak

Otpadni tokovi nastali tijekom proizvodnje maslinova ulja karakterizirani su niskom pH, visokom električnom vodljivošću, tamnom bojom, visokim udjelom fenola, šećera i organskih kiselina. U ovom radu prikazani su rezultati uklanjanja onečišćujućih tvari iz otpadne vode procesom adsorpcije i biosorpcije na aktivni ugljik i pelete Aspergillus niger te zbrinjavanje komine maslina procesom kompostiranja. Dobiveni rezultati pokazuju da je aktivni ugljik adsorbirao 35 % organske tvari i 47 % fenola, a peleti 42 % organske tvari, 57 % fenola i 39 % boje. Tijekom procesa kompostiranja komine maslina i duhanskog otpada postignuta je konverzija od 45 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadna voda, komina maslina, adsorpcija, biosorpcija, kompostiranje