Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.036
Objavljen: Kem. Ind. 67 (3-4) (2018) 109–116
Referentni broj rada: KUI-36/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Potencijalna primjena polifenol oksidaze porijeklom iz jabuka u bioremedijaciji fenolnih onečišćujućih tvari

A. Šalić, I. Strelec, B. Zelić i M. Tišma

Sažetak

Fenolni spojevi, poput primjerice katehola, dospijevaju u okoliš iz različitih industrija i predstavljaju ozbiljni ekološki problem. U ovom radu istraživana je mogućnost primjene djelomično pročišćene polifenol oksidaze (PPO) iz jabuke u bioremedijaciji različitih fenolnih onečišćujućih tvari. S ciljem optimiranja procesnih uvjeta, određeni su optimalni pH i temperatura za aktivnost PPO-a. Za provjeru mogućnosti primjene PPO-a u obradi otpadnih voda, mjeren je afinitet PPO-a prema različitim fenolnim spojevima kao i utjecaj nekih soli i organskih otapala na njenu aktivnost. Djelomično pročišćen PPO ima maksimalnu aktivnost pri pH 6,8 i 25 25 °C, a više od 85 % maksimalne aktivnosti pokazuje u području pH od 5 do 8, a više od 90 % svoje maksimalne aktivnosti u temperaturnom rasponu od 10 to 50 °C. Pokazano je da PPO ima veći afinitet prema različitim difenolnom spojevima, dok ne pokazuje afinitet prema monofenolnim spojevima. Natrijev tetraborat dekahidrat ima mali inhibitorni učinak na aktivnost PPO-a, dok utjecaj organskih otapala (φ = 5 %) uzrokuje 40 %-tni gubitak aktivnosti PPO-a. Oksidacijom katehola pomoću PPO-a pri optimalnim procesnim uvjetima u kotlastom reaktoru tijekom samo 5 minuta postignuta je 25 %-tna konverzija. Na temelju provedenih rezultata moguće je zaključiti da djelomično pročišćen PPO ima odgovarajući potencijal za primjenu u obradi otpadnih voda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

oksidacija katehola, enzimska obrada otpadnih voda, fenolna onečišćujuće tvari, polifenol oksidaza (PPO)