Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.019
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 1–10
Referentni broj rada: KUI-19/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj vrste i udjela diizocijanata na toplinska i mehanička svojstva mješavina poliuretana i polikarbonata

E. Govorčin Bajsić i A. Peršić

Sažetak

U ovom radu istražen je utjecaj vrste i udjela diizocijanata u poliuretanskim elastomerima (PU) na njegovu mješljivost s polikarbonatom (PC) te je dobivena korelacija između sastava mješavina, vrste i udjela diizocijanata u PU-u, toplinskih i reoloških svojstva važnih za primjenu te mehaničkih svojstva. Mješavine PU/PC pripravljene su miješanjem elastomera PU na osnovi poliesterskog tipa poliola uz aromatski (MDI) i cikloalifatski (H12MDI) diizocijanat, različitih udjela diizocijanata (NCO/OH = 2/1 i 4/1) i PC-a u Brabender mikseru. Rezultati mjerenja DSC-om pokazali su kristalnu strukturu PU-a na osnovi tipa diizocijanata MDI u odnosu na PU s H12MDI tipom diizocijanata, koji ima amorfnu strukturu. Rezultati mjerenja DMA-om ukazuju na djelomičnu mješljivost mješavina PU/PC. Bolja mješljivost postignuta je kod mješavina PU/PC s tipom diizocijanata H12MDI i uz veći udjel tvrdog segmenta u odnosu na tip diizocijanata MDI.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poliuretan (PU), polikarbonat (PC), mješavine, aromatski diizocijanat (MDI), cikloalifatski diizocijanat (H12MDI)