Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.042
Objavljen: Kem. Ind. 66 (5-6) (2017) 287–290
Referentni broj rada: KUI-42/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Demokrit u nastavi kemije

N. Raos

Sažetak

Grčki filozof Demokrit iz Abdere poznat je kao osnivač atomizma, no tumačenje njegove filozofije u kemijskim udžbenicima je manjkavo; obično se prikazuje kako je došao do pojma atoma iz teze o nemogućnosti beskonačne djeljivosti umjesto, što je točno, kao rješenje paradoksalnog učenja o bitku Elejske škole. U članku se naglašava važnost Demokritova učenja o primarnim i sekundarnim kvalitetama koje čini metafizičku osnovu kemije. Autor ukazuje i na zastranjenja u nastavi do kojih dolazi ako se ne uspostavi čvrsta veza između svojstava atoma i molekula (primarnih kvaliteta) i svojstava tvari (sekundarnih kvaliteta).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, grčka filozofija, atomizam, atomske orbitale