Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.014
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 641–654
Referentni broj rada: KUI-14/2017
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kataliza u prvotnom svijetu

N. Raos i V. Bermanec

Sažetak

Kataliza omogućuje uređenu sintezu te njezinu evoluciju do autokatalitičkih (samoreproduktivnih) sustava. Istraživanje homogene katalize bavi se većinom nasumičnom sintezom peptida i vjerojatnostima nastajanja katalitičkih peptidnih oligomera. Sinteza riboze reakcijom formoze katalizirana je ionom B(OH)4, koji se može osloboditi trošenjem boratnih minerala. Površine oksidnih minerala i minerala gline daju katalitička mjesta za sintezu oligopeptida i oligonukleotida. Kemoautotrofna teorija ili teorija željezno-sumpornog svijeta pretpostavlja da su se prvi (pionirski) organizmi razvili katalitičkim procesima na česticama (Fe/Ni)S nastalim blizu hidrotermalnih vrela. Rad daje pregled mogućih katalitičkih reakcija na Zemlji prije nastanka života te razmatra selektivnost (regioselektivnost, stereoselektivnost) i geološku raspoloživost katalitičkih minerala uz osvrt na geološke uvjete koji su omogućili katalitičke reakcije na mladoj Zemlji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kemoautotrofna teorija, reakcija formoze, postanak života, predbiološka kemija, nasumična sinteza polimra