Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.011
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 49–66
Referentni broj rada: KUI-11/2017
Tip rada: Stručni rad / Zaštita okoliša
Preuzmi rad:  PDF

Emisije iz sustava sakupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu: Mješoviti otpad

A. Grbeš, I. Ljubić i Ž. Veinović

Sažetak

U Republici Hrvatskoj odgovornost za uklanjanje otpada (sakupljanje i odlaganje) nose jedinice lokalne samouprave 21 županije (odnosno 20 županija i posebna jedinica Grad Zagreb). Uklanjanje otpada kao ekonomska aktivnost povjerena je tvrtkama sakupljačima otpada kojih je u Hrvatskoj u analiziranom razdoblju bilo 208, a organiziranim sakupljanjem je bilo obuhvaćeno 99 % stanovništva. Sakupljanje mješovitog otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata provodilo se različitom dinamikom, a otpad se iz kanti i spremnika preuzimao u kamione za otpad te prevozio do odlagališta odnosno postrojenja za oporabu. U ovom radu procjenjuje se potrošnja dizelskog goriva te s njegovim izgaranjem povezane emisije u zrak uslijed sakupljanja mješovitog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. Ulazni podatci i rezultati prikazuju se za Hrvatsku te za svaku županiju posebno, u ukupnom iznosu te u relativnom iznosu (po stanovniku odnosno po jedinici mase prikupljenog otpada). Godišnja potrošnja dizelskog goriva u 2013. godini za sakupljanje mješovitog otpada procijenjena je na 10,6 milijuna litara. Na razini županija potrošnja je varirala od 87 tisuća do 2,2 milijuna litara (prosječno 504 tisuće litara po županiji). Ukupna emisija CO2 procijenjena je na 28 000 tona, što na županijskoj razini varira od 231 do 5711 tona. Relativna emisija ugljikova dioksida varira od 3,3 do 13 kg CO2 po stanovniku (prosječno 6,6 kg po stanovniku), odnosno 8,6–28,1 kg po toni prikupljenog otpada (prosječno 17 kg CO2 po toni otpada). Prosječne vrijednosti emisije CO2 uslijed sakupljanja otpada, koje bi također trebale biti i ciljane vrijednosti optimizacije sakupljanja otpada, kreću se od 7 do 9 kg za mješoviti otpad te od 8 do 15 kg CO2 za različite, odvojeno prikupljene vrste otpada. Uz emisiju ugljikova dioksida, u ovom se radu prikazuju i emisije drugih tvari, kao što su NOx, CO, CO2 od izgaranja maziva, NMVOC, PM, f-BC, N2O, SO2, NH3, Pb, ID[1,2,3-cd]P, B[k]F, B[b]F, B[a]P), te ukupna duljina transporta.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

sakupljanje komunalnog otpada, mješoviti otpad, gospodarenje otpadom, potrošnja goriva, emisije u zrak