Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.007
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 475–480
Referentni broj rada: KUI-07/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj okolišnih čimbenika stresa i recikliranja na lipidni sastav mitohondrija pivskog kvasca

G. Čanadi Jurešić, S. Popović, J. Škara, M. Glad i B. Blagović

Sažetak

Cilj istraživanja bio je odrediti promjene u sadržaju i sastavu lipida mitohondrija pivskog kvasca do kojih dolazi za vrijeme vrenja i recikliranja biomase. U radu je upotrijebljen pivski kvasac donjeg vrenja vrste Saccharomyces cerevisiae dobiven u industrijskom procesu. Analizirane su prve tri generacije recikliranog kvasca. Razlike između pojedinih generacija bile su izraženije u sastavu fosfolipida i neutralnih lipida nego u sastavu masnih kiselina. Skvalen je u svim generacijama bio prisutan u relativno visokoj koncentraciji. Rezultati istraživanja pružaju uvid u odgovor stanica kvasca na stresne faktore i recikliranje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pivski kvasac, recikliranje, mitohondriji, citoplazmatska membrana, lipidi, skvalen