Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.002
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 531−535
Referentni broj rada: KUI-02/2017
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Stehiometrija sa smislom

N. Raos

Sažetak

Učenje stehiometrije može se učiniti zanimljivim i poticajnim ako se kemijski račun primijeni na stvarne probleme, kako u tehnici tako i u svakodnevnom životu. Predočen je primjer pet takvih problema koji opet mogu poslužiti za formuliranje stehiometrijskih zadataka: 1.) obnavljanje zraka u podmornicama te svemirskim brodovima i stanicama, 2.) problem odgovarajuće (stehiometrijske) smjese gorivnog plina i zraka, 3.) opravdanost razlike u cijeni kristalne i kalcinirane sode, 4.) cijena rupe u siru i 5.) usporedba točnosti dviju metoda za određivanje relativne atomske mase. Problemi su formulirani tako da se mogu prilagoditi svakom stupnju kemijske naobrazbe, tj. izračunati na više razina aproksimacije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, stehiometrija, relativna atomska masa, obnavljanje zraka