Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.050
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 467−474
Referentni broj rada: KUI-50/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Emisija plinova tijekom kompostiranja čvrstog otpada

D. Kučić Grgić i F. Briški

Sažetak

Kompostiranje je proces biorazgradnje organske tvari u stabilan produkt – kompost, pri čemu se oslobađa toplina, voda, CO2 i NH3. Svrha ovog rada bila je odrediti količinu nastalih izlaznih plinova, CO2 i NH3, tijekom kompostiranja duhanskog otpada i mješavine otpada duhana i grožđa. Tijekom 21 dana kompostiranja duhanskog te miješanog duhanskog i grožđanog otpada, prema ukupnim hlapljivim tvarima, nastalo je 94,01 g kg–1 i 208,18 g kg–1 ugljikova dioksida, odnosno 504,81 mg kg–1 i 122,45 mg kg–1 amonijaka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kompostiranje, agroindustrijski otpad, adijabatski zatvoreni sustav, emisija amonijaka, emisija ugljikova dioksida