Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.049
Objavljen: Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) 173–178
Referentni broj rada: KUI-49/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Procjena rizika za zdravlje zbog teških metala u tlu na području rudarenja olova i cinka u provinciji Hunan (Kina)

S. H. Huang, Q. Li, Y. Yang, C. Y. Yuan, K. Ouyang i P. You

Sažetak

Koncentracija As, Pb, Cd, Zn, Cu i Ni te određena je u 82 uzorka tla te procijenjen potencijalni ekološki rizik i rizik za ljudsko zdravlje. Prosječna koncentracija As, Pb, Cd i Zn prelazi granicu zadanu standardima GB15618-1995 III, dok je bakra i nikla bilo znatno manje. Za kadmij je utvrđen velik indeks potencijalnog ekološkog rizika. Prema procjeni rizika za ljudsko zdravlje 80,49 % uzoraka tla pokazuje prihvatljiv nekarcinogeni rizik. Istraživano područje predstavlja neprihvatljiv karcinogeni rizik, čemu najviše doprinosi arsen. Neprihvatljiv karcinogeni rizik pokazuje 65,85 % uzoraka tla.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, rudarsko područje, ekološki rizik, rizik za ljudsko zdravlje, nekarcinogeni rizik, karcinogeni rizik