Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.039
Objavljen: Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) 165–172
Referentni broj rada: KUI-39/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Djelovanje aksijalnog tlaka na betonske stupove ovijene poprečnom armaturom i mikroarmirane vlaknima

L. Zeng, L. J. Li i F. Liu

Sažetak

Primjenu polimera armiranog vlaknima (FRP) u gradnji ograničava njihova slaba vatrootpornost. U ovom je radu razvijen betonski stup ovijen poprečnom armaturom i mikroarmiran vlaknima (FRCMCC) uz vatrootpornu cementnu žbuku kao matricu za vlakna. Eksperimentalno su određene mehaničke osobine pod aksijalnim tlakom. Ponašanje takvog stupa kod loma bolje je od tradicionalnih ovijenih mikroarmiranih betonskih stupova sa smolnom matricom (FRRMCC). Betonski stupovi ovijeni vlaknima u više slojeva i ojačanih krajeva pokazuju dobru čvrstoću i duktilnost.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimer ojačan vlaknima, cementna matrica, smolna matrica, ovijeni betonski stup, aksijalni tlak