Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.033
Objavljen: Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 325–328
Referentni broj rada: KUI-33/2016
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Učenje redoks-reakcija iz željezno-sumporne teorije o porijeklu života

N. Raos

Sažetak

Željezno-sumporna ili kemoautotrofna teorija postanka života na Zemlji temelji se na dobivanju energije reakcijom oksidacije FeS sumporovodikom, pri čemu nastaje FeS2, te katalitičkim djelovanjem čestica željezova sulfida. U članku su razmatrane reakcije uz sudjelovanje redoks-sustava FeS/FeS2 koje su mogle imati udjela u nastanku organskih spojeva na sulfidnim česticama u vodama pradavnog oceana: redukcija dušika u amonijak, konverzija ugljikova dioksida u metantiol i ugljikova monoksida u pirogrožđanu kiselinu te sinteza alanina iz pirogrožđane kiseline uz sudjelovanje željeza(III). Navedeni primjeri služe zanimljivijem i stoga za učenike atraktivnijem prikazu redoks-reakcija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, postanak života, kemoautotrofna teorija, prebiotska sinteza, redoks-reakcije