Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.026
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 571–578
Referentni broj rada: KUI-26/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprema i mehanička svojstva mješavina MgAlON

Y. Guo

Sažetak

Da bi se smanjili troškovi proizvodnje i iskoristili izvori sirovina, pripravljeni su kompoziti MgAlON u atmosferi dušika od kalciniranog aluminijeva oksida. Proučen je utjecaj sastava i temperature sinteriranja na kompozitni materijal. S količinom MgAlON povećavaju se prividna poroznost, linearna ekspanzija i porast mase. Smanjuje se gustoća materijala, ali raste savojna čvrstoća. S temperaturom sinteriranja pada gustoća, a rastu prividna poroznost i savojna čvrstoća. Najbolji rezultati postignuti su sinteriranjem pri 1500 °C. Kada je kao sirovina upotrijebljen aluminijev oksid, kompozit je imao veću gustoću i pokazivao pozitivniji učinak nitrida od kompozita baziranog na boksitu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kompoziti MgAlON, sinteriranje, MgAlON pripravljen od boksita