Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.024
Objavljen: Kem. Ind. 66 (7-8) (2017) 327–338
Referentni broj rada: KUI-24/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kemijska modifikacija površinskim cijepljenjem celuloze izolirane iz biljke Hibiscus sabdariffa: potencijalni bioizvor za industrijsku primjenu

A. Adewuyi i F. V. Pereira

Sažetak

Etilendiamin je cijepljen na celulozu biljke Hibiscus sabdariffa jednostavnim kemijskim procesom. Modificirana (HSM) i nemodificirana celuloza (HSC) okarakterizirane su infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR), elementnom analizom, pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM), rendgenskom difrakcijom (XRD), raspodjelom veličine čestica, zeta-potencijalom, termogravimetrijskom analizom (TGA) i diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC). Određeni su kapacitet zadržavanja vode, kapacitet zadržavanja ulja, kapacitet bubrenja i adsorpcija teških metala. Raspodjela veličine čestica HSC-a je monomodalna, dok je za HSM bila dvomodalna. HSM je pokazao bolje rezultate u odnosu na HSC u području kapaciteta adsorpcije ulja i kapaciteta za adsorpciju metala, posebice iona Pb2+ i Cd2+. HSM također pokazuje bolja svojstva od nekih celuloznih materijala nađenih u literaturi. Temeljem tih svojstava, HSM predstavlja potencijalni izvor u prehrambenoj industriji te pri obradi vode zagađene teškim metalima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

celuloza, etilendiamin, Hibiscus sabdariffa, modificirana celuloza, površinsko cijepljenje