Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.023
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 613–618
Referentni broj rada: KUI-23/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Stabilizirane zemljane opeke načinjene od sedimenta rijeke Huang He

J. Liu, R. Hai i L. Zhang

Sažetak

Eksperimentalno su proučena mikrostruktura i svojstva stabilizirane zemljane opeke načinjene od sedimenta rijeke Huang He (Žuta rijeka). Sedimentu su pridodani anorganski cement, polimerno vezivo i jutena vlakna. Prema rezultatima sediment je prethodno konsolidiran kada je u smjesi maseni omjer aktiviranog sedimenta, cementa i pijeska 65 : 25 : 10. Tlačna čvrstoća i koeficijent omekšivanja stabilizirane zemljane opeke dodatno su poboljšani polimernim vezivom i jutenim vlaknima. Snimke SEM-om i analiza EDS-om pokazuju da u očvršćivanju sudjeluju anorganski hidracijski produkt, polimerna mreža i jutena vlakna.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

sediment rijeke Huang He, stabilizirane zemljane opeke, učvršćujuća mreža, sinergija