Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.019
Objavljen: Kem. Ind. 64 (9-10) (2015) 499−512
Referentni broj rada: KUI-19/2014
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

1,3-Dipolarna cikloadicija (II. dio): Trokomponentne Cu(I) katalizirane klik-reakcije

L. Krstulović, D. Saftić, J. Matić, M. Bajić i B. Žinić

Sažetak

Cu(I) kataliziranim reakcijama sulfonil- odnosno fosforil-azida i terminalnih alkina nastaje intermedijar ketenimin koji reagira s nukleofilima kao što su voda, alkoholi, amini, piroli ili indoli, pri čemu nastaju odgovarajući amidi, imidati, amidini i supstituirani heterocikli, u jednom reakcijskom koraku. Te selektivne reakcije zbivaju se pri blagim reakcijskim uvjetima (sobna temperatura, prisustvo zraka i vode), bez steričkog i elektronskog utjecaja supstituenata na ishod reakcije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

alkin, azid, klik-kemija, bakar, trokomponentna reakcija