Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.002
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 47–52
Referentni broj rada: KUI-02/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Proizvodnja biodizela heterogeno kataliziranom transesterifikacijom loja

B. Vafakish i M. Barari

Sažetak

Biodizel je ekološki prihvatljiva alternativa dizelskom gorivu, pripremljena iz domaćih obnovljivih izvora kao što su biljno ulje i životinjske masnoće. U tim procesima biodizel se proizvodi transesterifikacijom triglicerida prisutnim u životinjskoj masnoći ili u biljnim uljima zamjenom glicerina s alkoholima male molekulske mase koristeći se homogenom ili heterogenom katalizom. Ester nakon miješanja s dizelskim gorivima ima fizičko-kemijska svojstva slična konvencionalnim gorivima. Ovdje je istražena šaržna proizvodnja biodizela iz loja i metanola uz heterogeni katalizator. Kvaliteta biodizela ocjenjena je prema važnim svojstvima kao što su viskoznost, plamište, cetanski broj, oksidacijska stabilnost, sadržaj glicerina, kiselinski broj itd. Svojstva proizvedenog biodizela u skladu su sa standardima ASTM D6751.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biodizel, loj, alkoholiza, heterogena kataliza, transesterifikacija