Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.047
Objavljen: Kem. Ind. 65 (1-2) (2016) 11−16
Referentni broj rada: KUI-47/2015
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj lantana na mikrostrukturu i svojstva čelika ASTM A216

A. Q. Wang, M. Li, D. Q. Ma, Q. J. Wu i J. P. Xie

Sažetak

Da bi se zadovoljili standardi Međunarodnog udruženja klasifikacijskih zavoda (IACS) za lijevanje krmenog roga, potrebno je poboljšati svojstva čelika ASTM A216. Odljevci krmenog roda i prateći uzorci, nakon taljenja čelika u elektrolučnoj peći, rafiniranja i dodatka lantana, izrađeni su lijevanjem čelika u kalupe. Uzorci su prvo normalizirani zagrijavanjem 10 sati na 900 °C, ohlađeni na zraku, potom podvrgnuti popuštanju 7 sati na 600 °C i ponovno ohlađeni na zraku. Određena su mehanička svojstva uzoraka i proučena mikrostruktura. Analizirana je sličnost kristalne građe spojeva lantana nastalih u rastaljenom čeliku i δ-željeza. Izračunata je učinkovitost lantanovih spojeva kao podloge za heterogenu nukleaciju δ-željeza na temelju dvodimenzijskog nepodudaranja struktura. Dodatkom lantana vrpčasti uklopci MnS postaju zrnasti uklopci spoja rijetke zemlje. Finija mikrostruktura dobivena je sinergijskim djelovanjem povećane depresije kondenzata i brže nukleacije uz lantan.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

čelik ASTM A216, uklopak, lantan, dvodimenzijsko nepodudaranje, profinjenje zrna