Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.010
Objavljen: Kem. Ind. 63 (7-8) (2014) 245–252
Referentni broj rada: KUI-10/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Vrednovanje industrijskih smola Duolite ARA-9366 i Duolite A-368 na osnovi učinka

P. U. Singare

Sažetak

Istraživane su smole nuklearne i nenuklearne kvalitete Duolit ARA-9366 i Duolit A-368 radioanalitičkim metodama. Vrednovanje je temeljeno na kinetici ionske izmjene radioaktivnih obilježivača 151I i 82Br. Pod istim eksperimentalnim uvjetima (35,0 °C; 1,000 g ionskoizmjenjivačke smole; koncentracija jodida 0,002 mol l−1 u obilježenoj otopini) specifične brzine reakcije i početne brzine ionske izmjene bile su 0,173 min−1 i 0,044 mmol min−1 za Duolite ARA-9366, što je više nego 0,129 min−1 i 0,030 mmol min−1 za Duolite A-368. Jednaka tendencija uočena je u izotopnoj izmjeni bromidnog iona. Za obje smole utvrđena je jaka korelacija između množine izmijenjenih iona i koncentracije iona, te jaka negativna korelacija između množine izmijenjenih iona i temperature. Rezultati istraživanja pokazuju veću učinkovitost smole Duolite ARA-9366 od Duolite A-368 pri jednakim eksperimentalnim uvjetima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Ionskoizmjenjivačke smole, radioaktivni obilježivači, reakcijska kinetika, Duolite ARA-9366, Duolite A-368, 131I, 82Br