Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (12) (2001) 677–684
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sinteza i svojstva polimer poliola

J. Sadadinović i V. Rek

Sažetak

Sintetizirani su polimer polioli od poli(oksipropilen)(oksietilen) triola relativne molekulne mase 5000, monomera stirena (ST) i akrilonitrila (AN), uz inicijator 2,2'-azo-bis(izobutironitril) (AIBN). Utjecaj temperature polimerizacije, načina i protočnosti doziranja monomera, brzine vrtnje miješala, udjela inicijatora, sadržaja monomera i omjera monomera (ζS/AN), na tok reakcije i svojstva polimer poliola, praćen je za polimer poliole s udjelom monomera w = 20, 25, 27 i 30 % uz omjere ζS/AN = 50/50, 60/40 i 70/30. Definirani su optimalni uvjeti sinteze, uz koje su dobiveni polimer polioli odgovarajućeg hidroksilnog broja, viskoznosti i stabilnosti za daljnju primjenu u visokoelastičnim (HR) hladnooblikovanim poliuretanskim (PUR) pjenama. Uvjeti uz koje rezultiraju stabilni i niskoviskozni polimer polioli su: temperatura 115 °C, udjel AIBN incijatora w = 0,4 i 0,5 %, protočnost doziranja monomera od 1,7 do 2,2 g min–1, s ukupnim vremenom sinteze od 1 sata. Iz postignutih rezultata može se zaključiti da utvrđeni uvjeti sinteze omogućavaju proizvodnju stabilnih i niskoviskoznih polimer poliola s udjelom monomera 20 % i omjerima ζS/AN = 50/50, 60/40 i 70/30, kao i polimer poliola s w = 25 % monomera uz omjer ζS/AN = 50/5O i 60/40.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimer poliol, disperzija, stabilnost, sinteza, hidroksilni broj, poliuretani (PUR)