Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.020
Objavljen: Kem. Ind. 64 (9-10) (2015) 481−498
Referentni broj rada: KUI-20/2014
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

1,3-Dipolarna cikloadicija (I. dio): Dobivanje 1,2,3-triazolnih derivata u nukleozidnoj kemiji

D. Saftić, L. Krstulović, M. Bajić i B. Žinić

Sažetak

Bakrom katalizirana Huisgenova 1,3-dipolarna cikloadicija azida i terminalnih alkina kojom regioselektivno nastaju 1,4-disupstituirani 1,2,3-triazoli često je primjenjivana metoda sintetske organske kemije. Zahvaljujući jednostavnim reakcijskim uvjetima, zauzela je značajno mjesto i u području nukleozidne kemije jer omogućuje dobivanje velikog broja potencijalno biološki aktivnih spojeva s nizom zanimljivih dodatnih svojstava induciranih uvođenjem 1,2,3-triazolnog strukturnog motiva u molekulu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

klik-kemija, nukleozidi, 1,2,3-triazolni nukleozidni analozi