Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.041
Objavljen: Kem. Ind. 51 (4) (2002) 163–168
Referentni broj rada: KUI-41/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Kemijska degradacija dentalne keramike

Š. Cerjan-Stefanović, M. Šiljeg, L. Ćurković i J. Živko-Babić

Sažetak

U radu je ispitana kemijska degradacija dentalne keramike koja se očituje kroz gubitak mase ispitivanih uzoraka te kroz izluživanje (eluciju) kationa Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Si4+ i Al3+ iz uzoraka dentalne keramike u kloridno kiselom mediju (cHCl = 1x10-3 mol dm-3) i pri povišenoj temperaturi (50 °C). Ispitivanja su provedena na tri uzorka dentalne keramike, od kojih su dva klasična keramička materijala na bazi glinenaca ("IPS Classic") i jedan hidrotermalni keramički materijal ("Duceragold"). Otpornost materijala na trošenje prosuđena je na osnovu promjene mase uzoraka dentalne keramike nakon kontakta s 1x10-3 mol dm-3 HCl te mjerenja masene koncentracije izluženih (eluiranih) iona Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Si4+ i Al3+. Mjerenja su provedena u vremenu od jedan, dva, tri i šest mjeseci. Kolicine izluženih iona Na+, K+, Ca2+ i Mg2+ određene su ionskom kromatografijom, a količine iona Si4+ i Al3+ spektrofotometrijski. Rezultati provedenih ispitivanja pokazuju da je proces izluživanja navedenih iona za sva tri uzorka u povecanju do navršenog treceg mjeseca eksperimentiranja, nakon čega dolazi do zamjetnog usporavanja procesa. Uzorci pokazuju razlicitu stabilnost. Uzorak hidrotermalne keramike podložan je kemijskoj degradaciji, dok su uzorci klasične glinične keramike približno jednake stabilnosti. Provedena ispitivanja mogu se predložiti za testiranje uzoraka dentalne keramike.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dentalna keramika, kemijska stabilnost, ionska kromatografija, spektrofotometrija