Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 51 (10) (2002) 431–436
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Pregledni rad

Recikliranje poliuretana

J. Sadadinović i Z. Iličković

Sažetak

U radu je dan pregled načina i mogućnosti recikliranja poliuretana (PUR), odnosno pretvaranja PUR-otpada u proizvode koji imaju svoju upotrebnu vrijednost. Rješavanje problema recikliranja poliuretanskog otpada je relevantan kako s tehnološkog, ekološkog tako i s ekonomskog stajališta jer su poliuretani relativno skupi materijali a i njihovo uklanjanje bilo odlaganjem ili spaljivanjem zahtijeva i dodatne troškove. U radu su prikazani danas postojeći načini recikliranja poliuretana s primjerima koji postoje u praksi, a dat je i pregled alternativnih opcija recikliranja PUR-a, koje bi mogle biti zastupljene u praksi u bližoj budućnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poliuretani, recikliranje, glikoza, poliuretanske pjene