Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.035
Objavljen: Kem. Ind. 51 (11) (2002) 459–464
Referentni broj rada: KUI-35/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Kompleksiranje iona Fe(III) s krunastim eterima u acetonitrilu

S. Marić, R. Kubiček i J. Budimir

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja kompleksiranja Fe(III) iona s krunastim eterima: 18-kruna-6 (18C6), dicikloheksano-18-kruna-6 (DC18C6) i dibenzo-18-kruna-6 (DB18C6). Konduktometrijska istraživanja su provedena u acetonitrilu pri temperaturama 15, 18, 20, 23 i 25 °C, a primijenjena je metoda diferencijalne impulsne polarografije pri 25 °C. Konstante stabilnosti kompleksa kod stehiometrijskog omjera 1:1 primijenjene su za izračunavanje promjene termodinamičkih veličina: entalpije (ΔrH°), , entropije (ΔrS°) i Gibbsove slobodne energije (ΔrG°). Dobiveni rezultati i izračunate termodinamičke veličine pokazuju da stabilnost kompleksa ovisi o vrsti supstituenta na makrocikličkom prstenu. Vrijednosti konstanti stabilnosti nastalih kompleksa s Fe(III) ionima opadaju u nizu: DC18C6 > 18C6 > DB18C6


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

željezo, krunasti eteri, kompleksiranje, konduktometrija, DP polarografija