Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.022
Objavljen: Kem. Ind. 52 (4) (2003) 147–156
Referentni broj rada: KUI-22/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Viskoznost i mješljivost otopina smjesa poliolefina i poli (alkil-metakrilata) u kiselinu

A. Jukić, L. Tomašek, Z. Lovinčić i Z. Janović

Sažetak

Ispitana je mješljivost polimernih smjesa poliolefina, poli(etilen-co-propilena) (EPC) i poli(alkil- metakrilata) (PAMA) na temelju metil-metakrilata (PMMA), dodecil-metakrilata (PDDMA) i oktadecil-metakrilata (PODMA), viskozimetrijskom metodom razrijeđenih otopina u ksilenu pri 30 °C. Određene su specifične i reducirane viskoznosti dvo- i trokomponentnih polimernih otopina u ovisnosti o sastavu (wEPC = 0,0 -1,0) i masenoj koncentraciji (y = 0,5 - 2,0 × 10-2 g cm-3) te odgovarajući granični viskozni brojevi i Hugginsove konstante. Vrijednosti reducirane viskoznosti linearno ovise o masenoj koncentraciji polimernih sastavnica i njihovih smjesa i nalaze se između najvećih vrijednosti za EPC i najmanjih za PAMA. Eksperimentalne vrijednosti specifičnih viskoznosti trojnih smjesa polimer-1 (EPC) / polimer-2 (PAMA) / otapalo (ksilen) slijede vrijednosti izračunate po modelu idealnog ponašanja Krigbaum-Walla, uz veća odstupanja od vrijednosti izračunatih po modelu Catsiff-Hewetta i zbrojnih vrijednosti sastavnica, posebice pri većim koncentracijama. Razlike između mjernih i izračunatih idealnih vrijednosti viskozimetrijskih čimbenika molekulnih međudjelovanja (Δb12) po oba modela negativne su vrijednosti za sve sustave, što ukazuje na njihovu nemješljivost. Izrazito negativne vrijednosti za sustav (Δb12) EPC/PMMA izračunate po Catsiff-Hewettovom modelu, ukazuju na veličinu nemješljivosti sustava EPC/PAMA/ksilen u sljedećem poretku: PMMA >> PDDMA > PODMA, za ispitano područje sastava i koncentracija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mješljivost polimernih smjesa, viskoznost polimernih otopina, poli(etilen-co-propilen)/poli(alkil-metakrilat) smjese, poboljšivala viskoznosti kapljevina