Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.028
Objavljen: Kem. Ind. 52 (6) (2003) 251–272
Referentni broj rada: KUI-28/2002
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

DRAGUTIN FLEŠ – Autobiografski prikaz istraživanja u kemiji 1946. – 2002.

D. Fleš+

Sažetak

Akademik Dragutin Fleš ro|en je 1. kolovoza 1921. godine u Vukovaru. Osnovnu školu i realnu gimnaziju završio je u Zemunu, a 1941. godine upisao je Kemijski odjel Tehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1946. godine. Doktorirao je godine 1952. pod nadzorom profesora Krešimira Balenovića. Godine 1950. i 1952./53. radio je kod profesora Nicholasa A. Milasa na sintezi poliena na MIT, Cambridge, Mas., U.S.A., a školske godine 1957./58. radio je kod profesora Rogera Adamsa na University of Illinois, Urbana, Ill., U.S.A. na apsolutnoj konfiguraciji Senecio alkaloida. Održao je veliki broj plenarnih i sekcijskih predavanja na IUPAC-ovim simpozijima i sudjelovao u šest međunarodnih ljetnih škola o polimerima u Dubrovniku. Cijeli radni vijek proveo je dr. Fleš u gospodarstvu hrvatske kemijske industrije: Pliva, Oki, Ina, gdje je radio kao pogonski inženjer, direktor istraživanja Okija i član poslovodnog odbora Razvoja i istraživanja Ine-Industrije nafte, sve do umirovljenja 1985. godine. Godine 1975. izabran je za redovitog profesora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1981., a za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1992. godine.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

autobiografski prikaz, školovanje, specijalizacije, stereokemija, makromolekularne znanosti, razvoj petrokemije