Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.045
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 319–325
Referentni broj rada: KUI-45/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj molarnog udjela krunastog etera u smjesi s trioktilfosfin-oksidom na ekstrakciju Pb(II) iona

J. Budimir, H. Pašalić, R. Kubiček i S. Marić

Sažetak

U ovom je radu istražena ekstrakcija Pb (II) iona iz vodenih otopina koje su sadržavale pikratni anion i HNO3, s različitim krunastim eterima [18-kruna-6 (18C6), dicikloheksano-18-kruna-6 (DC18C6) i dibenzo-18-kruna-6 (DB18C6)], trioktilfosfin-oksidom (TOPO) i njihovom smjesom u benzenu. Za određivanje koncentracije Pb(II) iona, nakon reekstrakcije, primijenjena je metoda diferencijalne impulsne anodne stripping voltametrije (DPASV), na 20 ± 2 °C. Dobiveni rezultati pokazuju da djelotvornost ekstrakcije Pb(II) iona u sustavima s jednim ligandom opada u nizu istih množinskih (količinskih) odnosa: n18C6 > nDB18C6 > nDC18C6 nTOPO. Smjesa TOPO i krunastih etera djeluje sinergetski; distribucijski omjer smjese veći je od zbroja distribucijskih omjera za individualne ligande. Pojava sinergizma kod ligandnih smjesa objašnjena je formiranjem adukata i ovisna je o supstituentima na krunastom eteru i njegovom količinskom omjeru. Sinergetski efekt raste u nizu istih množinskih odnosa: nDC18C6 + nTOPO < nDB18C6 + nTOPO < n18C6 + nTOPO.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

olovo, krunasti eteri, trioktilfosfin-oksid, sinergetska ekstrakcija, DPAS voltametrija