Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.041
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 313–318
Referentni broj rada: KUI-41/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Polarografsko istraživanje kompleksa Hg (II)-krunasti eter u nevodenim otopinama

A. Cipurković, R. Kubiček, J. Budimir i S. Marić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja kompleksiranja Hg(II) iona s krunastim eterima: 18-kruna-6 (18C6) i heksatia-18-kruna-6 (18S6) u nitrobenzenu i acetonitrilu. Polarografska istraživanja provedena su pri temperaturi od 25 °C. Konstante stabilnosti kompleksa kod stehiometrijskog odnosa 1:1 određene su na temelju pomaka anodnih diferencijalnih pik-potencijala ovisno o heteroatomu u prstenu liganda i koncentraciji liganda. Dobiveni rezultati pokazuju da stabilnost kompleksa stehiometrijskog omjera 1:1 opada u slijedu 18S6 > 18C6 za oba otapala. Konstante stabilnosti za 18S6 u acetonitrilu i nitrobenzenu imaju vrijednost potencije za oko deset do dvanaest puta veću u odnosu na 18C6. Stabilnost kompleksa obrnuto je proporcionalna Gutmannovom donorskom broju za otapala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

živa, krunasti eteri, kompleksiranje, DP polarografija