Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.029
Objavljen: Kem. Ind. 63 (11-12) (2014) 405−409
Referentni broj rada: KUI-29/2013
Tip rada: Kratko priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Crystallization Kinetics of Precipitating Calcium from Yellow Phosphorus Slag Lixivium

G. B. Li, D. M. Luo, H. P. Li, Y. Su i M. M. Du

Sažetak

Određeni su parametri kinetike kristalizacije kalcijeva sulfata prilikom taloženja kalcija iz luga troske bijelog fosfora. Jednadžbe brzine kristalizacije kalcijeva sulfata dobivene su višestrukom linearnom regresijom. Kinetika kristalizacije CaSO4 ∙ 2 H2O pri sobnoj temperaturi u dušično-kiselom lugu troske bijelog fosfora slijedi izraz B0 = 2.904 ∙ 1011 ∙ G0.83 ∙ MT 0.167.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinetika kristalizacije, lug troske bijelog fosfora, kalcijev sulfat, taloženje