Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.013
Objavljen: Kem. Ind. 52 (9) (2003) 421–426
Referentni broj rada: KUI-13/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Razgradnja dušikovog monoksida u katalitičkom monolitnom reaktoru

L. Zrnčević, T. Brajdić i V. Tomašić

Sažetak

U radu je istražen utjecaj procesnih varijabla na ukupnu brzinu razgradnje dušikovog monoksida na različito pripremljenim monolitnim katalizatorima (različiti omjer kordijerita i Cu/ZSM-5 zeolita; različita količina veziva). Reakcija je izučavana u eksperimentalnom monolitnom reaktoru. Modeliranje monolitnog reaktora provedeno je primjenom dvodimenzijskog (2D) heterogenog modela. Pri izvođenju modela uzete su u obzir sljedeće pretpostavke: stacionarnost rada, izotermni uvjeti, laminarno strujanje reakcijske smjese te neznatan pad tlaka kroz kanal. Reaktorski model je izveden uz predodžbu konvekcijskog prijenosa i radijalne difuzije u fluidu te uz predodžbu unutarfazne difuzije u aksijalnom i radijalnom smjeru i kemijske reakcije u katalitičkom sloju. Reakcija katalitičke razgradnje dušikovog monoksida opisana je mehanističkim Langmuir-Hinshelwoodovim kinetičkim modelom. Obrada kinetičkih podataka provedena je izmijenjenom diferencijalnom metodom, a procjena parametara modela primjenom Nelder-Meadove metode nelinearne regresije. Dobiveno je dobro slaganje između eksperimentalnih i teorijski dobivenih vrijednosti. Nađeno je da u promatranom eksperimentalnom reaktoru najveći otpor predstavlja prijenos tvari međufaznom difuzijom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katalitička razgradnja NO, Cu/ZSM-5, prijenos tvari, modeliranje, monolitni reaktor