Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.019
Objavljen: Kem. Ind. 52 (10) (2003) 473–481
Referentni broj rada: KUI-19/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Optimizacija procesa terpolimerizacije i svojstava polimera na temelju alkil-metakrilata u otopini

A. Jukić, M. Rogošić, K. Sarić i Z. Janović

Sažetak

Ispitan je postupak optimizacije procesa polimerizacije smjese triju monomera, metil-metakrilata, dodecil-metakrilata i oktadecil-metakrilata i primjenskih svojstava dobivenih terpolimera - aditiva za poboljšanje reoloških svojstava mineralnih mazivih ulja. Procesi polimerizacije provedeni su u šaržnom kotlastom reaktoru uz promjenljiv sastav smjese monomera te promjenljive koncentracije tert-butilperoksi-2-etilheksanoata kao inicijatora i n-dodecil-merkaptana kao prijenosnika lančane reakcije, u otopini baznog mineralnog ulja pri adijabatskim (temperatura 95-125 °C), odnosno izotermnim uvjetima (100 °C). Pripravljenim terpolimerima određene su raspodjele molarnih masa, metodom kromatografije isključenja po veličini, te primjenska svojstva, indeks smične stabilnosti i indeks viskoznosti, standardiziranim metodama. Na temelju poznatih kinetičkih veličina izračunat je položaj azeotropne točke te pojedinačnih i binarnih azeotropnih linija. Razvijen je kinetički model prikladan za opis modificirane šaržne polimerizacije s kontinuiranim, jednolikim dodavanjem otopine inicijatora. Provedeno je testiranje modela i dobiveno je vrlo dobro slaganje s eksperimentalnim podacima. U procesu optimiranja ustanovljena je funkcijska povezanost strukturnih svojstava pripravljenih polimera, posebice parametara raspodjele molekulnih masa te primjenskih svojstava aditiva izraženih indeksima smične stabilnosti i viskoznosti. Oblik funkcijske ovisnosti, modeliran u procesu optimiranja empirijskim izrazima, upućuje na zaključak da izotermno vođen proces ima prednost pred adijabatskim jer se postižu uže raspodjele molarnih masa, koje daju bolja primjenska svojstva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

alkil-metakrilati, reološki aditivi, terpolimerizacija, optimizacija procesa, modeliranje procesa