Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.031
Objavljen: Kem. Ind. 53 (7-8) (2004) 359–366
Referentni broj rada: KUI-31/2003
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adamantan kao ugradbena jedinica u pripravi krunastih etera i kriptanada: sinteza, struktura i svojstva

K. Mlinarić-Majerski

Sažetak

Pripravljeni su novi adamantanski i oksaadamantanski krunasti eteri i kriptandi te je ispitivana njihova sposobnost kompleksiranja s metalnim kationima. U tom tipu spojeva adamantanska molekula služi kao kruti dio koji smanjuje konformacijsku pokretljivost cijele molekule, a utječe i na dimenziju i oblik šupljine makrocikličkog prstena u odnosu na osnovni nesupstituirani sustav. Rezultati eksperimenata ekstrakcije te rezultati molekulskog modeliranja odgovarajućih K+ kompleksa pokazali su da preorganiziranost molekule-domaćina ima znatan utjecaj na sposobnost molekule za interakciju s metalnim ionima i stvaranje kompleksa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adamantanski krunasti eteri, oksaadamantanski krunasti eteri, eksperimenti ekstrakcije, kationski kompleks, prijenos kationa